Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Sync Ok, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via mail of per post: Sync Ok, Broederenstraat 29, 7411 LA, Deventer (NL). Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Naam ondernemer: Sync Ok
Adres: Broederenstraat 29, 7411 LA, Deventer (NL)
Telefoonnummer: 074 267 1153

Bereikbaarheid: Woensdag t/m zondag vanaf 8:30 uur tot 17:00 uur. 
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 69178666
Btw-nummer: NL002212396B87

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website/webshop of telefonisch een bestelling plaatst bij Sync Ok

c. Overenkomst: de overenkomst tussen Sync Ok en de klant

d. Product: de taart, het gebak, de gerechten en/of een aanverwant product die door Sync Ok wordt geleverd

e. Website: sync-ok.nl ; shop.sync-ok.nl

f. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.2 algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sync Ok en de klant

b. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

c. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. bijzonderetaartenfabriek.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Registratie

Je moet je registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Die persoonlijke gegevens moet je naar waarheid invullen en actueel houden. We beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3 – Betalingen

3.1 De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. De klant kan op de volgende wijzen betalen:

a. via de webshop via IDEAL. Hierbij gelden de vooraarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

b. op factuurbasis

3.2 De vermelde prijzen op de webshop zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten. De vermelde prijzen op offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3 De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de webshop aan de klant kenbaar gemaakt.

3.4 De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Sync Ok op elk moment worden gewijzigd.  

3.5 Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Sync Ok maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

3.7 Sync Ok heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van Sync Ok schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

4.2 Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zult ontvangen. Indien een besteld product onverhoopt niet, of pas na 30 dagen geleverd kan worden, dan zal Sync Ok zo spoedig mogelijk contac opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Postverzendingen worden uitsluitend op dinsdag, woensdag en donderdag verstuurd. Sync Ok kan besluiten om op bepaalde dagen niet te verzenden wegens o.a. extra sluitingsdagen, feestdagen, personele onderbezetting, drukte bij de verzendpartij.

4.4 Sync Ok kan alleen de verzenddatum garanderen. De leverdatum is mede afhankelijk van de verzendpartij. Sync Ok is daar niet aansprakelijk voor. Bij het aangaan van de overeenkomst staat nadrukkelijk dat de gekozen datum een verzenddatum is.

4.5 Het niet (zelf) in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Ook wanneer het product niet direct koel bewaard wordt na ontvangst, bijv bij bezorgen bij de buren, komt dit voor risico van de klant.

Artikel 5 – Retour/annulering

5.1 De klant kan de bestelling tot 48 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw

5.2 Annulering dient via de e-mail te geschieden.

5.3 Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact met ons op conform de klachtenregeling. 

Artikel 6 – Garantie

6.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Sync Ok gemeld te worden via [email protected] Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig meldt, dan is Sync Ok niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

6.2 Door Sync Ok als ondeugdelijk erkende producten zullen
door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd.
De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Sync Ok.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Sync Ok is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Sync Ok is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

7.2 Sync Ok kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

7.3 Sync Ok is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

7.4 Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.5 Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sync Ok aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

7.6 De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

7.7 De klant dient ten alle tijden alle allergie informatie te verstrekken aan Sync Ok. Ingrediënten kunnen afwijken van de inhoud zoals getoond op de website. 

7.8 Sync Ok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sync Ok is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres, of gebrek aan allergie informatie. 

7.9 Indien Sync Ok aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Sync Ok beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Sync Ok vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sync Ok kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar [email protected] Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Overijssel bevoegd.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Sync Ok niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Sync Ok als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

11.2 Van overmacht aan de zijde van Sync Ok is o.a. sprake indien Sync Ok verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sync Ok als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

11.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sync Ok ten gevolge waarvan Sync Ok haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 12 – Cadeaubon

12.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden uitgegeven door Sync Ok

12.2 De aard, waarde en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaubon vermeld

12.3 Cadeaubonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Sync Ok worden geleverd.

12.4 Cadeaubonnen kunnen uitsluitend fysiek in de zaak ingewisseld worden of na overleg via een bestelling via de mail waarbij het resterende verschuldigde bedrag gefactureerd wordt.

12.5 De voucher of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.